Čo je trvalo udržateľný rozvoj?

Rozsah trvalo udržateľného rozvoja je široký, pričom analýza učebných osnov v 78 krajinách ukázala, že 55 % používa termín „ekológia“ a 47 % používa termín „environmentálne vzdelávanie“ – z globálnych zdrojov Správa o monitorovaní vzdelávania.
Vo všeobecnosti sa trvalo udržateľný rozvoj delí najmä na nasledujúce tri aspekty.
Environmentálny aspekt – Udržateľnosť zdrojov
Environmentálne faktory označujú metódy, ktoré neničia ekosystémy ani minimalizujú poškodenie životného prostredia, racionálne využívajú prírodné zdroje, pripisujú dôležitosť ochrane životného prostredia, rozvíjajú sa alebo rastú využívaním zdrojov, neobnovujú alebo pokračujú v existencii pre iných, využívajú recyklované materiály. a obnoviteľné zdroje sú príkladom trvalo udržateľného rozvoja.Podporujte opätovné použitie, recykláciu.
Sociálny aspekt
Ide o uspokojovanie potrieb ľudí bez zničenia iluzórneho ekosystému alebo minimalizovania škôd na životnom prostredí.Udržateľný rozvoj neznamená návrat človeka do primitívnej spoločnosti, ale vyváženie ľudských potrieb a ekologickej rovnováhy.Ochranu životného prostredia nemožno vnímať izolovane.Environmentálna orientácia je najdôležitejšou súčasťou trvalej udržateľnosti, ale hlavným cieľom je starostlivosť o človeka, zlepšenie kvality života a zabezpečenie zdravého životného prostredia pre ľudí.Výsledkom je priame prepojenie medzi životnou úrovňou ľudí a kvalitou životného prostredia.Pozitívnym cieľom stratégií trvalo udržateľného rozvoja je vytvorenie biosférického systému, ktorý dokáže vyriešiť rozpory globalizácie.

novinky02

Ekonomický aspekt
Odkazuje na musí byť ekonomicky ziskové.To má dva dôsledky.Jedným z nich je, že len ekonomicky ziskové rozvojové projekty môžu byť podporované a udržateľné;poškodzovanie životného prostredia, to v skutočnosti nie je trvalo udržateľný rozvoj.
Trvalo udržateľný rozvoj zdôrazňuje potrebu koordinovaného rozvoja troch prvkov, ktoré podporujú celkový pokrok spoločnosti a stabilitu životného prostredia.

Správy
Správy z BBC
Cieľ udržateľného rozvoja OSN 12: Zodpovedná výroba/spotreba
Všetko, čo vyrábame a konzumujeme, má vplyv na životné prostredie.Aby sme žili udržateľne, musíme znížiť zdroje, ktoré využívame, a množstvo odpadu, ktorý produkujeme.Je pred nami dlhá cesta, ale už teraz existujú zlepšenia a dôvody na nádej.

Zodpovedná výroba a spotreba na celom svete
Ciele trvalo udržateľného rozvoja
Organizácia Spojených národov vydala 17 ambicióznych cieľov, ktorých cieľom je pokúsiť sa vybudovať lepšiu, spravodlivejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť pre svet.
Cieľ udržateľného rozvoja č. 12 má za cieľ zabezpečiť, aby tovary a veci, ktoré vyrábame, a ako ich vyrábame, boli čo najudržateľnejšie.
OSN uznáva, že celosvetová spotreba a výroba – hybná sila globálnej ekonomiky – spočíva na využívaní prírodného prostredia a zdrojov spôsobom, ktorý má naďalej deštruktívny vplyv na planétu.
Je dôležité, aby sme si všetci uvedomovali, koľko spotrebujeme a aké sú náklady na túto spotrebu pre naše miestne prostredie a širší svet.
Všetok tovar v našich životoch sú produkty, ktoré bolo potrebné vyrobiť.To využíva suroviny a energiu spôsobmi, ktoré nie sú vždy udržateľné.Keď tovar dosiahne koniec svojej použiteľnosti, bude musieť byť recyklovaný alebo zlikvidovaný.
Je dôležité, aby to firmy vyrábajúce všetky tieto tovary robili zodpovedne.Aby boli udržateľné, musia minimalizovať suroviny, ktoré používajú, a vplyv, ktorý majú na životné prostredie.
A je na nás všetkých, aby sme boli zodpovední spotrebitelia vzhľadom na vplyv nášho životného štýlu a výberu.

Cieľ udržateľného rozvoja OSN 17: Partnerstvá pre ciele
OSN uznáva dôležitosť sietí poháňaných ľuďmi, ktoré môžu znamenať rozdiel pri realizácii cieľov všetkých cieľov trvalo udržateľného rozvoja na miestnej aj globálnej úrovni.

Partnerstvá po celom svete

Ciele trvalo udržateľného rozvoja
Organizácia Spojených národov vydala 17 ambicióznych cieľov, ktorých cieľom je pokúsiť sa vybudovať lepšiu, spravodlivejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť pre svet.
Cieľ udržateľného rozvoja 17 zdôrazňuje, že na riešenie výziev, ktorým naša planéta čelí, budeme potrebovať silnú spoluprácu a partnerstvá medzi medzinárodnými inštitúciami a národmi.
Partnerstvá sú lepidlom, ktoré drží všetky ciele udržateľnosti OSN pohromade.Rôzni ľudia, organizácie a krajiny budú musieť konať spoločne, aby dokázali čeliť výzvam, ktorým svet čelí.
OSN uvádza: „Vzájomne prepojená globálna ekonomika si vyžaduje globálnu reakciu, aby sa zabezpečilo, že všetky krajiny, najmä rozvojové krajiny, budú môcť riešiť zložené a súbežné zdravotné, ekonomické a environmentálne krízy, aby sa mohli lepšie zotaviť.
Niektoré z kľúčových odporúčaní OSN na dosiahnutie tohto cieľa zahŕňajú:
Bohaté štáty pomáhajú rozvojovým krajinám s odpustením dlhov
Podpora finančných investícií v rozvojových krajinách
Výrobapriateľský k životnému prostrediutechnológie dostupné pre rozvojové krajiny
Výrazne zvýšiť vývoz z rozvojových krajín, aby sa do týchto krajín mohlo dostať viac peňazí

Novinky z International Bamboo Bureau

„Bambus namiesto plastu“ vedie zelený rozvoj

Medzinárodné spoločenstvo postupne zaviedlo politiky na zákaz a obmedzenie plastov a predložilo harmonogram zákazu a obmedzenia plastov.V súčasnosti má viac ako 140 krajín jasne stanovené príslušné politiky.Ministerstvo ekológie a životného prostredia Čínskej národnej komisie pre rozvoj a reformy uviedlo v „Stanovisku k ďalšiemu posilneniu kontroly znečistenia plastmi“ vydanom v januári 2020: „Do roku 2022 sa výrazne zníži spotreba plastových výrobkov na jedno použitie. , budú sa podporovať alternatívne produkty a recyklovať plastový odpad. Výrazne sa zvýšil podiel využitia energie.“Britská vláda začala začiatkom roka 2018 presadzovať nový „príkaz na obmedzenie plastov“, ktorý úplne zakázal predaj jednorazových plastových výrobkov, ako sú plastové slamky.Európska komisia navrhla v roku 2018 plán „poriadku na obmedzenie plastov“, v ktorom navrhla slamky vyrobené z ekologickejších a udržateľnejších materiálov, ktoré by nahradili plastové slamky.Nielen jednorazové plastové výrobky, ale celý priemysel plastových výrobkov bude čeliť veľkým zmenám, najmä nedávnemu prudkému nárastu cien ropy a blíži sa aj nízkouhlíková transformácia priemyslu plastových výrobkov.Nízkouhlíkové materiály sa stanú jediným spôsobom, ako nahradiť plasty.